Bel direct:

+31 (0)43 3 43 76 84

Klachtenregeling

Voetkliniek Sven Iser

Een klacht indienen

De klacht bespreken met de podotherapeut

Bij Voetkliniek Sven Iser streven wij ernaar om de best mogelijke zorg te verlenen in een prettige omgeving. Wij vinden het daarom belangrijk dat eventuele klachten direct kenbaar gemaakt worden bij de behandelaar, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Het kan natuurlijk zo zijn dat de betreffende behandelaar niet weet dat je ontevreden bent of dat er sprake is van een misverstand. Een klacht kan het beste schriftelijk aan ons gemeld worden, daarbij raden we je aan om een gesprek aan te vragen. Als je het lastig vindt om een dergelijk gesprek alleen te voeren, is het uiteraard mogelijk om iemand mee te nemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld een familielid of goede kennis. Als je besluit je klachten schriftelijk met ons te delen is het belangrijk direct te vermelden wat de klacht is, wanneer die klacht is ontstaan en wat volgens jou de beste oplossing zou zijn. Op die manier kunnen we samen werken aan een snelle en goede oplossing.

De klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de betreffende podotherapiepraktijk

Kom je samen met de behandelaar niet tot een voor juiste oplossing of vind je het prettiger om je klacht met iemand anders te bespreken, dan kun je je klacht indienen bij de intern klachtenfunctionaris van Voetkliniek Sven Iser.

Nadat je je klacht hebt ingediend bij onze klachtenfunctionaris ziet het traject er als volgt uit:

 1. Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bekijkt of de klacht in behandeling genomen kan worden. Binnen ongeveer twee weken na ontvangst informeert de klachtenfunctionaris je over de stand van zaken.
 2. Kan de klacht niet door de klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen, dan word je zo goed mogelijk geïnformeerd over andere mogelijkheden die er zijn.
 3. Als je klacht wel door de klachtenfunctionaris in behandeling wordt genomen, neemt de klachtenfunctionaris telefonisch contact met je op. Je krijgt informatie over de procedure en je kunt de klacht waar nodig toelichten. Ook wordt besproken of de behandelaar al op de hoogte is van de klacht en/of je toestemming geeft om de podotherapeut op de hoogte te brengen. Dit moet schriftelijk worden bevestigd. De klachtenfunctionaris zorgt er vervolgens voor dat de podotherapeut een kopie van de klacht ontvangt. De behandelaar heeft twee weken de tijd om schriftelijk te reageren. De klachtenfunctionaris zal vervolgens trachten door bemiddeling tussen jou en de therapeut tot een oplossing te komen.  
 4. Uiterlijk binnen zes weken na registratie van je klacht zal de aanbieder van zorg een beslissing nemen over welke maatregelen hij/zij neemt naar aanleiding van de klacht en deze maatregelen kenbaar maken aan jou en de klachtenfunctionaris. Indien de klacht meer zorgvuldigheid verreist, kan deze periode van zes weken met vier weken worden verlengd.
 5. De zorgaanbieder dient uiterlijk binnen zes weken - eventueel te verlengen met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist - na indiening van de klacht, met redenen omkleed aan te geven:
  - tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid;
  - welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen; 
  - binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.
 6. Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot een oplossing, dan kan overwogen worden het geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie die is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici. De geschillencommissie komt zo vaak als nodig bijeen, dit is afhankelijk van het aantal klachten. Meer informatie over de procedure van de Geschillencommissie is te vinden op de website van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wanneer wordt een klacht beëindigd?

De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer:

 • een klacht schriftelijk wordt ingetrokken voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet;
 • na bemiddeling of overleg blijkt dat je instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut.
 • je hebt aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling. Vervolgens kun overwegen of u het geschil met de podotherapeut wilt voorleggen aan de Geschillencommissie.

Geschillencommissie

Als je het niet eens bent met het resultaat van de bemiddeling dan kun je overwegen het geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie die is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Meer informatie over de procedure vind je via www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/geschil.

Gegevens klachtenfunctionaris:

Tom Bronsveld

Algemeen manager

t.bronsveld@vksi.nl

+31 (0)6 18 72 50 83